▽FRB、6月据え置きは妥当 追加利上げいずれ必要も=NY連銀総裁<ロイター日本語版>2023年7月6日6:21 午前

▽ECB、追加利上げなしでインフレ率回帰可能=イタリア中銀総裁<ロイター日本語版>2023年7月5日6:55 午後

▽ユーロ圏消費者、インフレ予想が一段と低下=ECB調査<ロイター日本語版>2023年7月5日6:45 午後